SSF (Super Savings Fund)

กองทุน SSF (Super Savings Fund) คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
เนื่องจากมีเงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุนว่า ต้องถือครองให้ครบ 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ จึงจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ (ปีภาษี 2563-2567)

เงินที่ซื้อ SSF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000
หรือไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี โดยเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

**กองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ข้อดี
ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
ไม่ต้องซื้อแบบต่อเนื่องทุกปี เหมือน RMF

ข้อเสีย
ต้องถือครองหน่วยลงทุนระยะยาว 10 ปี