วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 (ยื่นผ่านระบบออนไลน์หมดเขตยื่น 8 เม.ย. 65)

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 (ยื่นผ่านระบบออนไลน์หมดเขตยื่น 8 เม.ย. 65)

Read More →

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11)

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11)

Read More →

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้าง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

Read More →

HR ยุคใหม่ ควรบริหารเรื่องสวัสดิการให้เป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ให้คุ้มค่ามากที่สุด

HR ยุคใหม่ ควรบริหารเรื่องสวัสดิการให้เป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ให้คุ้มค่ามากที่สุด

Read More →