นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11)

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11)

Read More →

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้าง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

Read More →

WHO เตือนเลี่ยง “ฉีดวัคซีนผสมสูตร” ชี้ยังขาดข้อมูลเรื่องผลกระทบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับยา

WHO เตือนเลี่ยง “ฉีดวัคซีนผสมสูตร” ชี้ยังขาดข้อมูลเรื่องผลกระทบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับยา

Read More →