คบเด็กปี3

ทำกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ ให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา
ขอบขอบคุณวิทยากรที่มาบรรยายเรื่อง Zero Waste ให้ทีมงานคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อไป