ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.2ก และภ.ง.ด.3ก ยื่นออนไลน์ ได้แล้ว 

ทั้งนี้ กรมสรรพากร เปิดให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก , ภ.ง.ด.2ก และ ภ.ง.ด.3ก ผ่าน e-Filing ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ไม่มีวันหยุด 

1. ภ.ง.ด.1 

  • ยื่นกระดาษ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ยื่นออนไลน์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565

2. ภ.ง.ด.2 

  • ยื่นกระดาษ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
  • ยื่นออนไลน์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

3. ภ.ง.ด.3

  • ยื่นกระดาษ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
  • ยื่นออนไลน์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนใช้บริการ

กรมสรรพากร ให้ผู้เสียภาษีเข้าใช้บริการแบบ ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.2ก และภ.ง.ด.3ก โดย

1. สามารถกรอกรายการข้อมูลบน online และจัดเก็บเป็นแบบร่างได้ทุกขั้นตอน

2. ผู้เสียภาษีดาวน์โหลดและติดตั้งโกรแกรม RD Prep (ใช้บันทึก/โอนย้ายในแบบแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย) สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้น

3. ใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบในระบบ e-Filing 

หมายเหตุ :

1. บันทึกผ่าน Online ไม่เกิน 1,000 รายการ
2. บันทึกผ่าน Offline (RD Prep) ไม่เกิน 50,000 รายการ