ขั้นตอนการโอนย้าย ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RD Prep จากระบบ Spider HRM

การโอนย้าย ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RD Prep จากระบบ Spider HRM เพื่อแปลงไฟล์เป็น .rdx ก่อนนำขึ้นระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร