ก.แรงงาน แจ้งเตือนช่างประเมินไลเซนส์ใหม่ ก่อนหมดอายุ ต.ค. 64 นี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำช่างที่มีไลเซนส์แล้ว ให้เข้ารับการประเมินทักษะใหม่ ก่อนจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างโอกาส ความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยสาธารณะ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานทุกกลุ่มต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเน้นย้ำให้แรงงานยังคงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงงานคุณภาพควบคู่กับความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 รักษาคุณภาพและโอกาสในการทำงานในยุค New Normal โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศให้ช่างที่ต้องผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยเริ่มมีผลบังคับให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 และจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2564 ปัจจุบันมีช่างที่ผ่านการประเมินและอยู่ในเกณฑ์ที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ จำนวน 152,528 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค.64)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 5 ปี และยังคงใช้หลักเกณฑ์การประเมินเดิมคือต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยพิจารณาจากผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพหรือการฝึกอบรม คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินใหม่ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานซึ่งได้แก่

1.แบบคำขอ (แบบ คร.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ www.dsd.go.th/oloc

2.บัตรประชาชน

3.หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ฉบับเดิม)

4.บัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ฉบับเดิม)

5.รูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ช่างที่รับการประเมินใหม่ สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางของระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเพื่อนัดวันฟังคำชี้แจงนัดสัมภาษณ์ผ่านทางห้องประเมินออนไลน์ (แอปพลิเคชัน Zoom) เพื่อลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัยในวันที่ทำการประเมิน หากผู้รับการประเมินใหม่ไม่สะดวกก็สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก กพร. ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง โปรดอย่าลืมดูวันหมดอายุของหนังสือรับรองฯ ของท่าน และติดต่อขอรับการประเมินใหม่ ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง หากท่านย้ายกลับภูมิลำเนา หรือย้ายที่อยู่ไปจังหวัดใดก็สามารถติดต่อขอรับการประเมินใหม่ได้ทุกจังหวัดที่ท่านสะดวก ส่วนช่างที่ยังไม่เคยเข้ารับการประเมินขอให้รีบติดต่อเข้ารับการประเมินโดยด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2245 1703 หรือ www.facebook.com/oloc.dsd1