การติดต่อสำนักงานประกันสังคมของสถานประกอบการจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สถานประกอบการต่างๆ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม ผ่าน E-Service เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ส่งข้อมูลเงินสมทบ สอบถามข้อมูลเงินสมทบกองทุน สถานะผู้ประกันตนได้ง่ายๆ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน สำหรับสถานประกอบการ (E-services User Manual)

https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/b591a868aaa03ce8cfd7a1718ff35b7b.pdf

คู่มือใช้งานการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
สำหรับนายจ้าง

https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/980a804663ab2b535decffc5347c4ba7.pdf

เอกสารคู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้าง

https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/8530ef35ca574713b5cac4630a900fe6.pdf