โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้าง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/