นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11)

?นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายใน 31 มการาคม 2565 ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
.
หมายเหตุ: สำหรับกิจการที่เดิมมีพนักงานเกินและปัจจุบันมีจำนวนพนักงานลดลงน้อยกว่า 10 คน หรือเลิกกิจการ ก็ให้กิจการยื่นแบบ คร.11 ด้วยเพื่อให้กรมแรงงานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
.
? ต้นปีมีแบบที่ต้องยื่นโครตเยอะเลย นักบัญชีแทบจะจำไม่ไหวแล้วไหนจะ กท.20ก, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก, คร.11