กทม.ประกาศ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน คุมแคมป์คนงาน-ตลาด เริ่ม 23 พ.ค.นี้

กทม. ออกมาตรการเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด เริ่ม 23 พ.ค.นี้ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 14/64 เมื่อวันที่ 21 พ.ค 64 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 64 โดยมีคำสั่งดังนี้

1.ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้

•ตลาด

•แคมป์คนงานก่อสร้าง 

•สถานประกอบการ call center

2. ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 64 เป็นต้นไป