Skip to content
บันทึกเวลาทำงาน

บันทึกเข้า-ออกงาน ตรวจสอบการ , เข้าสาย-กลับก่อนเวลา ,สามารถขออนุมัติไม่ลงเวลาได้

บริหารการลา

กำหนดประเภทการลาได้ไม่จำกัด กำหนดวันทำงานและวันหยุดทั้งบริษัท หรือ จะระบุเฉพาะกลุ่ม สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้
สามารถสลับวันหยุด

สนับสนุนHR

ออกแบบเพื่อให้HRสามารถจัดการข้อมูลในส่วนกลางได้ง่าย เหมาะกับออกกรณ์ที่มีจำนวนพนักงานมาก

บริหารงานล่วงเวลา

สามารถกำหนดล่วงเวลาล่วงหน้าได้ทั้งองค์กร
รองรองรับการคำนวณเวลาการทำงานในกรณีที่งานคร่อมวัน

ใช้งานหลายอุปกรณ์

รองรับการใช้งานผ่าน เวป
รองรับการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์สแกนนิ้วมือแบบเก่า ใช้งานได้ทั้ง IOS และ Andriod

Designed using Chromatic WordPress Theme. Powered by WordPress.