Skip to content

ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

รองรับการทำงานกะได้ไม่จำกัด ,การทำงานข้ามวัน,สามารถเชื่อมโยงกับการคำนวณค่าแรงรายวัน,และระบบเงินเดือน

ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งผ่านอุปกรณ์ลงเวลาแบบเดิม(FingleScan) หรือจะผ่านการทำงานโดยใช้ มือถือ ถ่ายรูปลงเวลา และการทำงานเชิงลึกอีกมากมาย…

ระบบเงินเดือน

คำนวณค่าแรงรายวัน,ล่วงเวลา,และอื่นๆอีกมากมาย

อำนวยความสะดวกทั้งพนักงาน HR ในการทำงานประจำเดือนและสะดวกต่อผู้ใช้งานในการตรวจสอบผ่าน มือถือได้อย่างรวดเร็ว

การลา

ลางานผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้่งมีระบบแจ้งเตือนขอการอนุมัติให้กับผู้บังคับบัญชา. ลดงานเอกสาร เก็บสถิตเพื่อนำไปสู่การประเมินผลในอย่างง่ายดาย

ทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น

Designed using Chromatic WordPress Theme. Powered by WordPress.